Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+7
Przejdź do menu bocznego Alt+8
Przejdź do mapy serwisu Alt+9
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Zaleszany
Menu góra
Strona startowa Gmina - Informacje Prawo Wybory Ławników Wybory Ławników Kadencja 2020-2023.
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Wybory Ławników Kadencja 2020-2023., bieżące, menu 1313 - BIP - Gmina Zaleszany”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Wybory Ławników Kadencja 2020-2023.

Wybory Ławników Kadencja 2020-2023.

Wybory Ławników kadencja 2020-2023

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 r. czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych Prezes Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu zwrócił się do Rady Gminy w Zaleszanach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli ogółem - 3 osoby w tym do Sądu pracy i Ubezpieczeń Społecznych - 2 osoby

Ławnikiem może zostać:

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, ze ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1.posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2.jest nieskazitelnego charakteru,
3.ukończył 30 lat,
4.jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
5.nie przekroczył 70 lat,
6.jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7.posiada, co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:


1.osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2.osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3.funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4.adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5.radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6.duchowni,
7.żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8.funkcjonariusze Służby Więziennej,
9.radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na danym terenie.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 roku.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:


1.informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby

2.oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3.oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4.zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

5.dwa zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

6.do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

7.do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Pierwsza osoba wymieniona na liście jest uprawniona do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika.

Wzory dokumentów:

Informacji w sprawie wyboru ławników udziela oraz zgłoszenia przyjmuje do dnia 30 czerwca 2019r:

Urząd Gminy w Zaleszanach,
ul. Tadeusza Koścuszki 16
pokój nr 2 lub sekretariat UG (pn -pt: 7.30 - 15.30)
tel. (15) 845-94-20 (wew. 10)

Karty dostępne są również na stronie internetowej Urzędu Gminy Zaleszany - www.zaleszany.pl w zakładce „Wybory Ławników” oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów formalnych określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych lub które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2019 r. pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Opłaty:

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Metryka

sporządzono
2019-06-06 przez Wojciech Paterek
udostępniono
2019-06-06 02:00 przez Wojciech Paterek
zmodyfikowano
2019-06-06 17:14 przez Wojciech Paterek
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
234
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.